სერვისების აღმოჩენა portmapper-ით

იუნიქსის ზოგი სერვისები (მაგალითად NFS-ი) გაშვებულია როგორც Remote Procedure Call (RPC) სერვისები, დინამიურად არჩეული პორტებით. რომ კლიენტმა იცოდეს რომელი RPC სერვისია გაშვებული სერვერზე portmapper-ის სერვისი ელოდება კავშირს TCP და UDP პორტ 111-ზე.

RPC portmapper-თან კავშირი შესაძლოა იუნიქსის rpcinfo ბრძანების მეშვეობით.

# rpcinfo -p 192.168.0.50

სერვისების აღმოჩენა portmapper-ის გარეშე

ქსელებში რომლებიც ფაირვოლების არიან დაცულნი, RPC portmapper-თან კავშირი ხშირად ფილტრირებულია.

შეგიძლია რომ nmap-ით დაადგინო RPC სერვისები რომლებიც კავშირს ელოდებიან მაღალ პორტებზე თუ portmapper-თან კავშირი არ არის დაშვებული.

# nmap -sR 10.0.0.9

rusers

იუნიქსის rusers სერვისი არის ერთ-ერთ Remote Procedure Call (RPC) სერვისი რომელიც კავშირს ელოდება დინამიურად შერჩეულ პორტზე. rusers-კლიენტი ჯერ უკავშირდება RPC portmapper-ს TCP პორტ 111-ზე, რომელიც აგებინებთ rusersd სერვერი გაშვებულია თუ არა. RPC portmapper ვერ უკავშირდები მაშინ rusers-იც დახურული უნდა იყოს, მაგრამ თუ TCP ან UDP პორტი 111 ღიაა, მაშინ rpcinfo-თი შეგიძლია შეამოწმო rusersd-ის და სხვა RPC სერვისების არსებობა.

პრაქტიკა

# rpcinfo -p 192.168.0.50

program vers proto port service 

100000  4  tcp 111  rpcbind 
100000  4  udp 111  rpcbind 
100024  1  udp 32772 status 
100024  1  tcp 32771 status 
100021  4  udp 4045 nlockmgr 
100021  2  tcp 4045 nlockmgr 
100005  1  udp 32781 mountd 
100005  1  tcp 32776 mountd 
100003  2  udp 2049 nfs 
100011  1  udp 32822 rquotad 
100002  2  udp 32823 rusersd 
100002  3  tcp 33180 rusersd

თუ rusersd აღმოჩენილი იქნა მაშინ ქენით ასე, rusersd-ის მისამართით:

# rusers -l 192.168.0.50

Sending broadcast for rusersd protocol version 3...

Sending broadcast for rusersd protocol version 2...

joe   onyx:console      Mar 3 13:03  22:03
george  onyx:ttyp1       Mar 2 07:40
albert  onyx:ttyp5       Mar 2 10:35   14
michael  onyx:ttyp6       Mar 2 10:48
ქსელი/rpc.txt · Last modified: 2012/05/12 17:07 by dzvelivereli
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0