მარტივი ეტაპები Metasploit-ის გამოყენებისთვის

  1. შეარჩიე ექსპლოიტი რომელსაც გამოიყენებ
  2. დააკონფიგურე ექსპლოიტი მსხვერპლის IP მისამართის მითითებით და პორტის ნომერით
  3. აირჩიე payload-ი
  4. დააკონფიგურე payload-ი ლოკალური IP მისამართის მითითებით და პორტის ნომერით
  5. შეამოწმე / გაუშვი ექსპლოიტი
ეტაპი ბრძანება ახსნა განმარტება
1 show exploits ექსპლოიტების სიის ჩვენება
2 use [exploit name] ექსპლოიტის შერჩევა
3 show payloads payload-ების ჩვენება
4 set PAYLOAD [payload name] payload-ის კონფიგურირება
5 show options პარამეტრების ჩვენება რომლების კონფიგურირება შესაძლოა
6 check აზუსტებს მსხვერპლის ექსპლუატაცია შესაძლოა თუ არა
7 exploit მსხვერპლის ექსპლუატაციას ახორციელებს

მხოლოდ Mac OS X-ის ექსპლოიტების ძებნა:

./msfcli | grep osx/ 

მხოლოდ ვინდოუსის ვებ ბრაუზერების ექსპლოიტების ძებნა:

./msfcli | grep windows/browser/

ექსპლოიტების ხელახლა ჩატვირთვა:

 
rexploit

ინფორმაცია სპეციფიკურ ექსპლოიტის შესახებ:

info exploit name 
ლინუქსი/ხელსაწყოები/metasploit.txt · Last modified: 2012/07/05 18:11 by dzvelivereli
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0