რა არის fuzzing-ი?

Fuzzing-ის მიზანია საექსპლუატაციო ბუგების დადგენა. Fuzzing არის პროცესი რომელიც გამოიხატება არასწორი მონაცემების გაგზავნით პროგრამისთვის, რათა მათ შეცდომაში შეიყვანონ პროგრამა, რომ ბუგები აღმოჩნდეს. fuzzing-ი ერთერთი ყველაზე პრაქტიკული მეთოდია საექსპლუატაციო ბუგების დასადგენად, სხვა მეთოდებია პროგრამის ანალიზი დებუგერით ან ბუგების წყარო კოდში ძებნა.

ბაგების_აღმოჩენა/ფუზინგი/შესავალი.txt · Last modified: 2012/07/04 21:02 by dzvelivereli
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0