თეორია

წყარო კოდში სისუსტეების ძებნისას უნდა გავითვალისწინოთ რომელ პროგრამირების ენაშია დაწერილი წყარო კოდი, იმიტომ რომ ბაგები დამოკიდებულია პროგრამირების ენაზე, აგრეთვე ლოგიკურ შეცდომებზე.

პრაქტიკა

PHP

SPIKE (fuzzer)

მაგალითი: test_file.php ფაილში არსებული სისუსტეების ძებნა

php /path/to/spike_phpSecAudit/run.php --src test_file.php

მაგალითი: dir_test პაპკაში მყოფ ფაილებში არსებული სისუსტეების ძებნა

php /path/to/spike_phpSecAudit/run.php --src dir_test
ბაგების_აღმოჩენა/სისუსტეების_ძებნა_წყარო_კოდში.txt · Last modified: 2011/09/25 16:22 by dzvelivereli
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0